O škole

Motto:
Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu;
ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. 
Konfucius

                   Profilace:

Jsme škola s 1.stupněm, která spojuje to nejlepší z klasické výuky s výukou moderní-s činnostním učením, tvořivou školou, projektovým vyučováním i s alternativními prvky výuky.

Na naší škole se nesetkáte s "biflováním" zbytečností, žáci si veškeré učivo osvojují hravou formou a tvořivou činností. Naším cílem není "oznámkovat", ale naučit. Škola má velmi dobré vybavení moderní počítačovou technikou, školními a didaktickými pomůckami i rozsáhlou knihovnu. V naší škole vládne klid a pohoda, díky rodinné atmosféře u nás děti nezažívají stres, ani nepodléhají negativním společenským jevům. Zároveň se ale snažíme vytvořit maximálně motivující prostředí, ve kterém jsou žáci vedeni k samostatnosti i práci v kolektivu. Žáci jsou z projektového vyučování zvyklí vzájemně spolupracovat, ale také samostatně vyhledávat a zpracovávat informace. Podnětný pro děti je i zajímavý interiér školy.

Charakteristika školy:

 • Činnostní učení
 • Projektové vyučování
 • Kvalitní výuka a pedagogický sbor
 • Individuální přístup dle potřeb žáků
 • Příprava nadaných žáků pro studium na gymnáziích
 • Podpora čtenářské gramotnosti
 • Zájmová a mimoškolní činnost
 • Podpora výuky anglického jazyka
 • Podpora výuky na PC
 • Nestresující rodinné prostředí
 • Školní družina

Činnostní učení (ČU)

Činnostní učení vychází ze zásad J.A.Komenského a navazuje na úspěšnou práci učitelů první republiky.

Charakteristika činnostního učení

Moderní činnostní vyučování je na vědeckém základě vytvořený a v praxi ověřený soubor činnostních metod a forem učení, který dává žákům prostor ke konkrétním činnostem, samostatným úvahám a tvorbě vlastních otázek. Žák zde není pasivním příjemcem informací, ale průběžně projevuje vlastní iniciativu - pracuje, přemýšlí, hovoří a tvoří. Činnostní učení je založeno na metodě objevování. Žáci sami, na základě kroků doporučených učitelem, objevují principy a zákonitosti pozorovaných jevů. Vlastní manipulací s pomůckami a vlastní tvorbou úloh získávají žáci poměrně rychle a především trvale praktické zkušenosti, k čemu nový poznatek nebo dovednost slouží. Při činnostním učení postupujeme od prožitků žáků k faktům a teoriím. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život, a tak má pro žáky osobní smysl. Žák je veden k sebehodnocení a odpovědnosti za svá rozhodnutí. Učí se pracovat sám i spolupracovat v týmu. Činnostní učení otevírá žákům cestu k chápání souvislostí, vnitřně je motivuje k aktivitě, pozitivně působí na všechny žáky, neboť při něm mají všichni možnost prožít úspěch, což je motivuje k dalšímu vzdělávání

Projektové vyučování

Do vyučování účelně a smysluplně začleňujeme projektové vyučování. Projektové vyučování je v dnešní době velmi oblíbená metoda vyučování. Je založena na propojení praxe a teorie. Tato metoda vede ke kreativitě a vlastní činnosti žáka.

Projekt je úkol nebo série úkolů, které žáci plní individuálně, ve dvojicích nebo ve skupinách. Podporuje se kreativnost, aktivita, individualita osobnosti, ale také týmová práce, schopnost spolupráce a komunikace, kamarádské vztahy, starší děti se učí pomáhat mladším, navozuje se pocit sounáležitosti a důvěry. Podněcuje se zájem o učení, zvyšuje se motivace. Rozvíjí se myšlení a prožívání. Výsledek práce je názornější, žáci ho lépe pamatují, práce na projektu je pro ně smysluplnější než pouhé "biflování". Projekty mají velký význam také pro uplatnění žáků při budoucím povolání. Žáci se učí diskutovat, argumentovat, řešit problémy, zpracovávat informace.

Druhy projektů:
Třídní projekty tvoří jednotlivé ročníky v rámci své výuky v jednotlivých předmětech nebo ve více předmětech v rámci mezipředmětových vztahů. Celoškolní projekty jsou obsáhlejší - vícedenní, celoroční nebo aktuální krátkodobější.

Individuální přístup dle potřeb žáků

V naší škole se děti dobře znají mezi sebou (např. právě z projektové výuky). Učitelky znají velmi dobře osobnost každého žáka a mohou se jim proto věnovat přesně podle jejich individuálních potřeb. Již na 1.stupni tak žáci poznají nezatěžujícím způsobem práci s více pedagogy, takže přechod na 2. stupeň pro ně není obtížný. K možnosti individuálního přístupu přispívá i nižší počet žáků v každé třídě (cca do 24 žáků) Učitelka má na každého žáka mnohem více času než ve školách, kde je ve třídě kolem třiceti žáků.

Příprava nadaných žáků pro studium na gymnáziích

Na rozdíl od plně organizovaných škol, které se často brání odlivu žáků na osmiletá gymnázia, naše škola nabízí přípravu nadaných žáků pro studium na gymnáziu. Úspěšnost našich žáků při přijímacích řízeních je velmi dobrá.

Podpora čtenářské gramotnosti

Škola se specializuje na rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků. Máme velmi obsáhlou žákovskou knihovnou stále doplňovanou novými tituly a propagací četby. Žáky programově vedeme k četbě mnoha způsoby.Knihovna školy byla hodnocena ČŠI jako jedna z nejlepších v kraji.

Kvalitní výuka a pedagogický sbor

Vzdělávací výsledky naší školy jsou na velmi vysoké úrovni (jak lze zjistit např.ze zpráv České školní inspekce). Abychom zmírnili Vaše obavy z přechodu dětí na 2.stupeň ZŠ, spolupracujeme se školami v Českých Budějovicích, kam naše děti odcházejí. Výsledky vzdělávání jsou minimálně na stejné úrovni, velmi často jsou naši žáci úspěšnější než žáci z plně organizovaných škol. Škola pečlivě vybírá pedagogy, v současnosti na ní působí velmi kompaktní, kvalitní pedagogický sbor, který pracuje jako sehraný tým, s velkým nasazením a výjimečným entusiasmem.

Zájmová a mimoškolní činnost

Naše škola nabízí i velmi rozsáhlý program mimoškolní činnosti pro žáky, rodiče i širokou veřejnost. Máme mnoho zájmových kroužků, které vedou interní i externí lektoři a na jejichž činnost finančně přispívá obec. Pořádáme také řadu akcí pro děti i rodiče.

Podpora výuky anglického jazyka

Škola nabízí již od 1. ročníku zájmové kroužky anglického jazyka. Výuku AJ podporuje i jinými momentálně aktuálními způsoby - např. na škole jeden rok díky získanému grantu působila anglicky mluvící asistentka.

Podpora výuky na PC

Škola je velmi dobře vybavena výpočetní technikou - počítači a interaktivními tabulemi. Funguje na ní zájmový kroužek informatiky, žáci jsou již od 1. ročníku schopni velmi dobře tuto techniku ovládat. Škola však zároveň klade důraz na to, aby se děti byly schopné (a ochotné) věnovat i jiné činnosti než hrám a práci na počítačích.

Školní družina

Ve škole funguje školní družina, kterou mohou navštěvovat žáci 1. až 3. ročníku. 
Družina má bohatou činnost, ale klade důraz i na pobyt dětí venku a sportovní vyžití. 
Provozní doba ŠD je přizpůsobena požadavkům rodičů.