Informace

Organizační pokyny týkající se zápisu do ZŠ Boršov nad Vltavou pro školní rok 2021/2022

Aktualizováno 1.3.2021

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/2022
Zápis do 1.ročníku se uskuteční bez osobní přítomnosti žáků.

Uskuteční se :
písemně v termínu od 1.4. do 18.4. 2021
nebo
osobním podáním žádosti ve škole 9.4. 2021 od 14.00 do 17.00 (účastní se pouze zákonný zástupce)

Pokyny :

 1. škola bude organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole elekronicky (datová schránka, email s elektronickým podpisem), osobně do školy, do schránky na budově školy nebo poštou (podání do schránky na škole nebo nedoporučeným dopisem poštou nutno potvrdit do 5 dnů e-mailem na adresu reditelka@zsborsov.cz) .
 2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuje ředitelka školy termín od 1.4. do 18.4.2021
 3. Termín osobního podání žádostí je stanoven na 9.4.2021 od 14.00 do 17.00
  Žádáme, aby VŠICHNI zákonní zástupci, kteří zvolí OSOBNÍ účast na zápisu, tuto účast a přibližný čas podání potvrdili na e-mail : reditelka@zsborsov.cz do 2.4.2021 .

  Usnadníte nám tím přípravu a organizaci zápisů v době mimořádných opatření.
 4. Náležitosti žádosti o přijetí :
  - Žádost o přijetí/odklad
  - Zápisový list
  - Kopie rodného listu dítěte
  - Kopie rozhodnutí o odkladu na školní rok 2020/21 (pokud nevystavila naše škola)
  - Potvrzení o trvalém bydlišti (lze okopírovaný OP) - u NESPÁDOVÝCH žadatelů.
     Spádové žádosti si škola ověří na obecním úřadě Boršova nad Vltavou
  - Potvrzení PPP a dětského lékaře v případě žádosti o odklad (z důvodu uzavření PPP     možno dodat později - viz níže)
  - Zápisový lístek do ŠD                                                                                                   
  Všechny dokumenty ke stažení naleznete v sekci Dokumenty ke stažení.
  Žádosti prosíme předem vyplnit i v případě, že se zúčastníte zápisu formou osobního podání.

  V případě, že nemáte možnost si žádost vytisknout, obdržíte ji ve škole při zápisu (osobním podání).
  Upozornění - na žádosti o přijetí musí být uvedeno datum od 1.4. do 18.4.2021 !!!

Podrobnější doporučení k organizaci zápisů:

 • Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část bude zrušena, v případě nutnosti doporučujeme využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.
 • Škola postupuje podle zveřejněných formálních kritérií. Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.
 • Po ukončení mimořádných opatření uspořádá škola dle momentální situace setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.
 • Registrační čísla, podle kterých bude zveřejňována informace o přijetí, sdělí škola zákonným zástupcům stejnou formou, kterou budou podávat žádost o přijetí. V případě, že žádost vhodíte do schránky na škole, číslo vám zašleme poštou nebo na váš e-mail.

Další důležité informace !!!  Nutno přečíst !!!

Informace o rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí se zveřejňují pouze na webu a na nástěnce školy, rodičům se nezasílá, lze si jej však vyžádat u ředitelky školy.

Rozhodnutí o nepřijetí a odkladu budou žadatelům doručeny v písemné formě.

Pokud se rodiče přijatých žáků rozhodnou, že jejich dítě na naší škole školní docházku nenastoupí, jsou povinni toto škole oznámit v co nejkratším možném termínu a zaslat škole zpětvzetí žádosti (naleznete je na našich stránkách).

1.3.2021
Odklad školní docházky a nefungující PPP
Vážení rodiče, pokud v současné době nefungují pedagogicko-psychologické poradny a nemůžete tudíž do konce dubna dodat k žádosti o odklad potřebaná potvrzení, jak vyžaduje zákon.
Postup pro odklady bude následující :
- zákonný zástupce podá řádost o odklad školní docházky (zašlete poštou nebo vhoďte do schránky na škole, potvrďte zaslání e-mailem na adresu reditelka@zsborsov.cz )
- škola přeruší jednání, zákonnému zástupci zašle vyrozumění o přerušení a stanoví lhůtu, do kdy je nutné podklady doplnit (naše škola stanoví lhůtu do 23.8.2020)
- po dodání dokladů škola ukončí přerušení jednání a zákonného zástupce o tom vyrozumí dopisem

INFORMACE K ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa (viz školský zákon). Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogiko psychologické poradny apod.) a doporučení lékaře je tedy nutno dodat do 30. dubna!!!!
Žádáme rodiče, aby s oběma kladnými doporučeními přišli již k zápisu.
Pokud rodič tato doporučení nedodá, je dítě povinno nastoupit k povinné školní docházce.

Odklad školní docházky
 • Požadují-li rodiče pro dítě odklad školní docházky, jsou povinni doložit škole kladné stanovisko k odkladu od dětského lékaře a školského poradenského zařízení (ne soukromého psychologa!!!)
 • Rodič je zároveň POVINEN o odklad POŽÁDAT do 30. DUBNA příslušného roku!!! Pozdějším žádostem nebude moci škola vyhovět.

Jak vybrat školu?

Blížící se zápis do prvních tříd dělá těžkou hlavu mnoha rodičům. Jak vybrat pro svého potomka školu, která by ho bavila a naučila něco pro život? Nabízíme rodičům budoucích prvňáčků praktický návod, podle čeho se rozhodovat a čeho si všímat při návštěvě školy.

Doporučujeme:

 • Jděte se do školy podívat. Všímejte si nejen vybavení, ale také prostředí. Hodně vám prozradí i to, jestli při výuce panuje ve škole ticho nebo je slyšet, že děti na něčem společně pracují. Navštivte výuku a sledujte, jak učitel jedná s žáky, jak se děti projevují.

 • Domluvte si schůzku s ředitelem/ředitelkou. Vyptejte se na vzdělávací program školy, na to, co považuje ve výuce za důležité. Sledujte i "provoz" v ředitelně. Je tam vstřícná atmosféra?

 • Zeptejte se, zda děti odcházejí na víceletá gymnázia, nebo zůstávají i na druhém stupni. Základní škola s kvalitním programem vám ušetří rozhodování, kam dítě dát po páté třídě.

 • Zajímejte se o způsoby hodnocení. Známky nejsou jediným způsobem, jak motivovat děti k výkonu. Dokonce ani tím nejlepším. Dobré školy vedou děti k reflexi a sebehodnocení.

 • A všimněte si, jak s vámi ve škole jednají. Budou vám učitelé v nadcházejících letech partnery, kterým jde o spolupráci a budování vztahů, nebo vás čeká souboj s institucí?