Informace

11.4.2022
Oznámení o výsledcích zápisu ke školní docházce:

INFORMACE O ROZHODNUTÍ K PŘIJETÍ
Rozhodnutí o přijetí se zveřejňují pouze na webu a na nástěnce školy, rodičům se nezasílá, lze si jej však vyžádat u ředitelky školy.

Rozhodnutí o nepřijetí a odkladu budou žadatelům doručeny v písemné formě.

Pokud se rodiče přijatých žáků rozhodnou, že jejich dítě na naší škole školní docházku nenastoupí, jsou povinni toto škole oznámit v co nejkratším možném termínu a zaslat škole zpětvzetí žádosti (naleznete je na našich stránkách).

INFORMACE K ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa (viz školský zákon).
Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogiko psychologické poradny apod.) a doporučení lékaře je tedy nutno dodat do 30. dubna!!!!
Žádáme rodiče, aby s oběma kladnými doporučeními přišli již k zápisu.
Pokud rodič tato doporučení nedodá, je dítě povinno nastoupit k povinné školní docházce.

Shrnutí - odklad školní docházky
  • Požadují-li rodiče pro dítě odklad školní docházky, jsou povinni doložit škole kladné stanovisko k odkladu od dětského lékaře a školského poradenského zařízení (ne soukromého psychologa!!!)
  • Rodič je zároveň POVINEN o odklad POŽÁDAT do 30. DUBNA příslušného roku !!! Pozdějším žádostem nebude moci škola vyhovět.

Jak vybrat školu?

Blížící se zápis do prvních tříd dělá těžkou hlavu mnoha rodičům. Jak vybrat pro svého potomka školu, která by ho bavila a naučila něco pro život? Nabízíme rodičům budoucích prvňáčků praktický návod, podle čeho se rozhodovat a čeho si všímat při návštěvě školy.

Doporučujeme:

  • Jděte se do školy podívat. Všímejte si nejen vybavení, ale také prostředí. Hodně vám prozradí i to, jestli při výuce panuje ve škole ticho nebo je slyšet, že děti na něčem společně pracují. Navštivte výuku a sledujte, jak učitel jedná s žáky, jak se děti projevují.

  • Domluvte si schůzku s ředitelkou nebo zástupkyní. Vyptejte se na vzdělávací program školy, na to, co považuje ve výuce za důležité. Sledujte i "provoz" v ředitelně. Je tam vstřícná atmosféra?

  • Zeptejte se, zda děti odcházejí na víceletá gymnázia, nebo zůstávají i na druhém stupni. Základní škola s kvalitním programem vám ušetří rozhodování, kam dítě dát po páté třídě.

  • Zajímejte se o způsoby hodnocení. Známky nejsou jediným způsobem, jak motivovat děti k výkonu. Dokonce ani tím nejlepším. Dobré školy vedou děti k reflexi a sebehodnocení.

  • A všimněte si, jak s vámi ve škole jednají. Budou vám učitelé v nadcházejících letech partnery, kterým jde o spolupráci a budování vztahů, nebo vás čeká souboj s institucí?