Školská legislativa

Vyřizování stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností 

Čl. 1 Úvodní ustanovení 
(1) Za stížnost se považuje ústní nebo písemné podání, jímž se fyzické nebo právnické osoby (dále jen "stěžovatel") obracejí na vedení ZŠ a MŠ Boršov nad Vltavou ve věci ochrany svých zájmů nebo kterým fyzické či právnické osoby upozorňují na nedostatky a závady (dále jen "stížnost"). 
(2) Tato pravidla se nevztahují na stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud dále není uvedeno jinak. 

Čl. 2 Podací místo
(1) Podacím místem pro podání písemné i ústní stížnosti je ředitelna školy.
(2) O ústní stížnosti sepisuje ředitel/ka školy záznam. Záznam musí zejména obsahovat: jméno, příjmení a místo trvalého pobytu stěžovatele, jméno, příjmení ředitele/ky školy, obsah stížnosti, místo a datum sepsání záznamu. Záznam podepisují stěžovatel a ředitel/ka školy, který/á záznam o ústní stížnosti sepsala.
(3) Stížnosti lze podávat i v elektronické podobě a faxem.
(4) Stížnosti podávané telefonicky se nepřijímají. 

Čl. 3 Příjemce stížností
(1) Příjemcem stížnosti je ředitel/ka školy. 

Čl. 4 Evidence stížností
(1) Evidenčním místem podaných stížností je ředitelna školy. Stížnosti a písemnosti s nimi související jsou zde evidovány a zakládány odděleně od ostatních písemností.
(2) Ředitel/ka školy má povinnost potvrdit stěžovateli příjem stížnosti, která nebyla podána ústně, nejdéle do 10 dnů ode dne doručení. 

Čl. 5 Vyřizování stížností
(1) Při vyřizování stížnosti je nutno vycházet z jejího obsahu bez zřetele na to, jak je nazvána, kdo ji podal a proti komu směřuje.
(2) Stížnost, která byla zaslána adresátovi pouze na vědomí, je pouze evidována a dále se nevyřizuje. (3) O tom, zda budou vyřizovány nepodepsané stížnosti či stížnosti, z nichž není zcela zřejmé, kdo je stěžovatelem (anonymy), rozhodne příjemce.
(4) Příjemce je povinen zajistit prošetření stížnosti a podat písemnou zprávu o jejím vyřízení stěžovateli (dále jen "vyřízení stížnosti") ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení. Ve zprávě bude vždy uvedeno, zda je stížnost po prošetření klasifikována jako důvodná, částečně důvodná nebo nedůvodná.
(5) Pokud příjemce z obsahu stížnosti zjistí, že její vyřízení nepatří do jeho působnosti, předá ji do 5 dnů ode dne doručení tomu, kdo je k jejímu vyřízení příslušný.
(6) Příjemce může vyřízením stížnosti nebo jejím prošetřením pověřit příslušného vedoucího pracovníka. Ten pak odpovídá za správnost a včasnost vyřízení stížnosti.
(7) Vyřízením stížnosti nelze pověřit zaměstnance ZŠ, proti kterému stížnost směřuje.
(8) V případě, že nelze zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti v průběhu lhůty pro vyřízení stížnosti, může příjemce stížnosti rozhodnout o prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti. Stěžovatel musí být o prodloužení lhůty informován.
(9) V odůvodněných případech může příjemce vyřízení stížnosti přerušit a určit jiný termín pro její vyřízení. O přerušení lhůty a stanovení jiného termínu k vyřízení stížnosti rozhoduje ředitel školy. O přerušení lhůty k vyřízení stížnosti informuje stěžovatele.
(10) Zaměstnanci, kteří stížnost vyřizují, mohou předkládat řediteli návrhy na opatření k nápravě nedostatků zjištěných v průběhu nebo po ukončení vyřizování této stížnosti.
(11) Příjemce stížnosti, kterému byla stížnost adresována, má právo nahlížet do spisů vedených k jednotlivým stížnostem a pořizovat si z nich fotokopie písemností.
(12) Opakuje-li stěžovatel stížnost v téže záležitosti a ta neobsahuje žádné nové skutečnosti, stížnost se nevyřizuje. Informaci o tom sdělí příjemce stěžovateli do 15 dnů ode dne doručení. Pokud stěžovatel i nadále opakuje stížnost v téže záležitosti bez uvedení nových skutečností, nebude již potvrzován příjem stížnosti, ani nebude stížnost prošetřována a nebude zasíláno žádné další písemné vyrozumění.
(13) Pokud bude při prošetřování stížnosti zjištěno, že v dané věci probíhá trestní, občanskoprávní nebo správní řízení, bude prošetřování zastaveno a stěžovateli bude tato skutečnost bezodkladně sdělena.
(14) Po vyřízení stížnosti jsou do evidence předány kopie všech písemností, které při prošetřování a vyřizování stížnosti vznikly, pokud to není v rozporu s právním předpisem. Za jejich předání je odpovědný ten, kdo stížnost vyřizuje. 

Čl.6 Závěrečná ustanovení
(1) Souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle těchto pravidel za kalendářní rok zpracuje ředitel/ka školy nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku.
(2) Tato pravidla nabývají platnosti 1. 9. 2006. 

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace stanovený zákonem č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o svobodném přístupu k informacím): 

§13 Žádost o poskytnutí informace
(1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
(2) Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostatečnou, je třeba podat žádost písemně.  

§14 Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace
(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace se považuje za nové podání žádosti.
(2) Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
(3) Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:
a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
b) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli,
c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
(4) O postupu při poskytování informace se pořídí záznam. 
(5) Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Úhrady za poskytování informací
- vyhledání informací v rozsahu 15 minut práce 50 Kč
- pořízení kopie 2 Kč za stranu
- pořízení kopie v elektronické formě 20 Kč za CD
- poštovné za odeslání informací dle tarifu České pošty